Koulutus

Koulutuksissamme on mahdollista perehtyä käyttämiimme menetelmiin: mindfulnessiin, kehollisiin menetelmiin ja omaelämäkerrallisuuteen.

Koulutuksissa edetään kokemuksesta teoriaan. Omien kokemusten, toiminnan ja ajattelun havainnointi, yhteisen ajattelun synnyttäminen, sekä uusien menetelmien kokeileminen ovat oppimisen keskeisiä osa-alueita.

Koulutukset räätälöidään aina tilaajan tavoitteisiin ja tarpeisiin sopivaksi.

Mindfulness

Haluatko kehittää tietoisuustaitojasi, herkistyä kehosi viesteille ja lisätä voimavarojasi?

Koulutuksessa harjoittelemme tietoista, hyväksyvää läsnäoloa ja kehitämme siten omia havainnointitaitojamme. ”Havainnoivan itsen” ajatus pitää sisällään ymmärryksen sisäisestä tietoisuudesta tai havainnoijasta, joka vain on. Havainnoija ei samaistu mielen ajatusrakennelmiin, muistoihin, tunteisiin tai kokemuksiin vaan ainoastaan havainnoi niitä.

Koulutuksessa sovelletaan tanssi- ja liiketerapian menetelmiä mm. kehotietoisuus- ja läsnäoloharjoituksia ja mielikuvatyöskentelyä. Mindfulnessin eli tietoisen läsnäolon avulla tietoisuus omasta kehosta ja mielestä sekä niiden välisestä yhteydestä kehittyy. Oman kehon kuunteleminen vapauttaa kehon ja mielen voimavaroja, vahvistaa itsetuntemusta ja kehittää kykyä elää hetkessä.

Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi hoito- tai traumatyötä tekeville, psykologeille ja psyko- ja fysioterapeuteille. Koulutus soveltuu myös kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omia läsnäolon ja kehotietoisuuden taitojaan.

Autenttinen liike

Autenttinen liike –työskentelyn tavoitteena on kehittää ja syventää liikkujan tietoisuutta omasta itsestään. Autenttinen liike sai alkunsa tanssiterapeutti Mary Whitehousen yhdistäessä kaksi voimakasta metodia, ekspressiivisen tanssin ja jungilaisen aktiivisen mielikuvituksen käytön. Whitehousen jälkeen PhD Janet Adler on kehittänyt ja kehittää muotoa edelleen eteenpäin.

Autenttisen liikkeen työskentelyn ydin on liikkujan sisäisen todistajan kehittyminen siten, että hän tulee tietoisemmaksi itsestään ja suhteestaan ympäristöönsä. Autenttisen liikkeen työskentelyssä liikutaan silmät kiinni, mikä syventää liikkumisen kokemusta.

Menetelmää on mahdollista soveltaa sekä terapeuttisiin, että taiteellisiin tavoitteisiin. Autenttisen liikkeen työskentelyä voidaan hyödyntää tavoitteellisesti esimerkiksi taiteellisen työyhteisön kehittämisessä. Järjestämme tilanteen mukaan myös avoimia autenttisen liikkeen ryhmiä.

Tarinalliset menetelmät

Omaelämäkerrallinen, taiteen keinoin tapahtuva työskentely syventää ymmärrystä omasta itsestä ja elämästä. Työtapa pohjautuu omaelämäkerrallisuuden ja voimauttavan taiteellisen työskentelyn yhdistämiseen. Taiteen keinoista käytetään kuvallista ja draamallista ilmaisua.

Menetelmään tutustutaan koulutuksen aikana sekä teoriassa, että toiminnallisesti itse tekemällä ja keskustelemalla. Oman elämäntarinan tiedostamisen kautta muiden kokemusten ja erilaisuuden ymmärtäminen vahvistuu.

Koulutuksessa perehdytään omaelämäkerrallisuuden ja taiteen menetelmien käyttämiseen erilaisissa ohjaustilanteissa. Koulutus soveltuu mm. sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, työnohjaajille ja opetus- ja ohjaustyössä toimiville ammattilaisille. Osallistuminen ei edellytä osallistujilta taiteellisia valmiuksia.