Menetelmät

Käytämme kokemuksellisia toimintatapoja, koska niiden avulla pääsemme suoraan kehityksen ytimeen. Yhdessä tekeminen ja jaetut tarinat synnyttävät tunnekokemuksia joiden avulla yhdessä opittu juurtuu osaksi arkea.

Menetelmät tukevat omien käyttäytymismallien tiedostamista ja ovat osallistavia ja ilmapiiriä eheyttävä. Teoriaakin joskus tarvitaan ja käytetään, mutta niin, että se linkittyy toimintaan oppimiselle tarkoituksenmukaisella tavalla.

Menetelmämme pohjautuvat uusimpaan neurobiologiseen tutkimukseen tietoisen läsnäolon vaikutuksista hyvinvointiin, oppimiseen, vuorovaikutukseen, tunteiden säätelyprosesseihin ja affektiivisiin tyyleihin. Taustalla vaikuttavia teoreettisia näkökulmia ovat narratiivinen ja ratkaisukeskeinen ajattelu, voimautumisen ajatus, sekä erilaiset kokemuksellista oppimista ja oppivaa organisaatiota jäsentävät teoriat.

Kokemuksellisuus

Toiminnan kautta oppiminen on tehokkaampaa kuin pelkkä faktatiedon omaksuminen. Kokemuksen ja vuorovaikutuksen kautta opittavaan asiaan syntyy omakohtainen suhde ja siihen liittyvät merkitykset muuttuvat. Syntyy aidosti uutta ajattelua ja uusia toimintatapoja. Kehollisen läsnäolon harjoittelun kautta on mahdollista myös päästä lähemmäksi omaa totuutta.

Mindfulness

Valmennuksissa käytettävä kokemuksellisen työskentelyn osa-alue, mindfulness eli tietoinen läsnäolo on taitoa kohdata oma itse ja erilaiset tilanteet sellaisena kuin ne ovat, yrittämättä torjua tai muuttaa mitään.

Tietoisen läsnäolon harjoittelu kehittävää myötätuntoa, kärsivällisyyttä, hyväksyntää ja luottamusta käsillä olevaan hetkeen. Itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen parantumisen lisäksi suhde kuormittavaankin arkeen muuttuu helpommaksi ja joustavammaksi.

Tietoinen läsnäolo edistää tieteellisten tutkimusten valossa terveyttä, parantaa immuniteettiä ja lievittä stressireaktioita. Ihmissuhteisiin ja vuorovaikutustaitoihin se vaikuttaa positiivisesti, koska ihminen kykenee tietoisena paremmin asettumaan toisen asemaan ja toimimaan rakentavasti myös haastavissa tilanteissa.

Taide

Taidelähtöiset menetelmät tarjoavat uusia näkökulmia vanhan ymmärtämiseen ja uuden oppimiseen. Taiteen keinoin tapahtuva työskentely opastaa kuuntelemaan kognitiivisen tiedon ohella kokemusta, aistimellista ja intuitiivista tapoina ymmärtää omaa itseä ja muita.

Taiteen keinot nostavat käsiteltävistä aiheista esille hiljaista tietoa, joiden avulla prosessissa päästään eteenpäin ja tavoitteet kirkastuvat. Taiteen keinoista käytämme tilanteen mukaan kuvaa, valokuvaa, kirjoittamista ja soveltavaa teatteria.