Valmennus

Millaisessa tarinassa sinä haluat olla mukana?

Halu sitoutua syntyy yhteisesti jaetuista ajatuksista ja kokemuksista.

Tarjoamme johtajuuden, muutosprosessien ja työhyvinvoinnin tueksi valmennuspalveluita. Haastattelujen ja kartoitusten avulla valmennukset räätälöidään tilaajan tavoitteisiin ja tarpeisiin sopivaksi.

Valmennus on voimavara- ja ratkaisukeskeinen prosessi joka toteutetaan tilanteesta riippuen yksilö- tai ryhmämuotoisena.

Paikalla on väliä

Suosimme valmennuksia järjestäessämme paikkoja, jotka antavat ajatuksille tilaa. Toimimme mielellämme maaseudun rauhassa, jossa osa harjoituksista on mahdollista tehdä ulkona luonnossa. Luonnon elementit ja hiljaisuus vahvistavat läsnäoloa ja hyvinvointia.

Tunnetaitojen valmennus

Tunteisiin liittyvät ilmiöt ovat luonnollinen osa tiimin tai työyhteisön elämää. Näiden ilmiöiden havaitseminen ja tunnistaminen on tärkeä osa esimiestyötä. Opit valmennuksessa tunnistamaan paremmin tunteisiin liittyviä ilmiöitä ja saat keinoja toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Parhaimmillaan tunteet sitouttavat ja motivoivat työyhteisöä, vahvistavat luovaa otetta työhön ja parantavat ryhmähenkeä. Tunnetaitava esimies sytyttää hyvän hengen yhteisöönsä.

Valmennus

- tarjoaa keinoja ratkaista ristiriitatilanteita ja konflikteja

- vahvistaa kykyä tunnistaa työyhteisön jännitteitä ja kiusaamistilanteita

- parantaa kykyä johtaa erilaisia ja eri ikäisiä työntekijöitä

- tarjoaa avaimia omassa vuorovaikutuksessa olevien vahvuuksien ja haasteiden  tunnistamiseen

- vahvistaa esimiehen ja työyhteisön jaksamista ja hyvinvointia

Keskeinen valmennuksen osa-alue on kehotietoisuuden ja tietoisen läsnäolon kehittäminen. Tietoisesti kehollista viestintää käyttävä johtaja vaikuttaa suoraan työyhteisön ja työtilanteiden ilmapiiriin. Kehollinen johtamisosaaminen on kuuntelevaa ja työntekijöiden erilaiset kokemukset sallivaa vaikuttamista.

Valmennus rakentuu viiden teeman ympärille:

1.     Tunteiden tunnistaminen ja tunnevaikuttaminen

2.     Tunteet ja kehollinen läsnäolo

3.     Itsensä johtaminen ja tunnetaidot

4.     Tietoinen läsnäolo ja reflektiivisyys

5.     Uudistuvan ja vuorovaikutteisen työyhteisön rakentaminen

Valmennus soveltuu sekä uusille että kokeneemmille esimiehille. Erityisesti valmennus sopii esimiehelle, joka johtaa muutoksessa tai konfliktitilanteessa olevaa työyhteisöä.

Valmennus toteutetaan räätälöidysti sopimuksen mukaan. Valmennus sisältää alkukartoituksen, 2-4 valmennuspäivää ja välitehtäviä.

Hyvinvointivalmennus

Valmennus tarjoaa konkreettisia keinoja hyvinvoinnin, motivaation ja uudistumisen vahvistamiseksi. Joustava ote työhön ja stressin hallintaan on itsensä johtamisen ydinosaamista. Hyvinvoinnista tulee valmennuksen kautta arjen tekoja ja osaamispääomaa, joka vahvistaa koko organisaation toimivuutta ja tehokkuutta.

Valmennus

- antaa uusinta tietoa stressistä ja palautumisesta

- perehdyttää omakohtaisesti stressin syihin ja sen hallintaan

- tarjoaa konkreettisia keinoja oman työn ja ajankäytön hallintaan

- vahvistaa yksilön ja työyhteisön kokonaisvaltaista (psyykkinen ja fyysinen) hyvinvointia

- vähentää sairauspoissaoloja

- parantaa henkilöstön innovointi- ja yhteistyökykyä

- parantaa tuottavuutta

Valmennuksen lähtökohta on osallistujien omien kokemusten konkreettinen työstäminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvointisuunnitelman rakentaminen. Uudet toimintatavat otetaan heti käyttöön oman työn arjessa.

Valmennus rakentuu neljän teeman ympärille:

1. Oma hyvinvointisuunnitelma

2. Stressi ja palautuminen

3. Tunteet ja rakentava vuorovaikutus

4. Voimavarat ja rentoutuminen

Valmennus on suunnattu yksityisen ja julkisen sektorin henkilöstölle ja avainhenkilöille. Erityisesti valmennus sopii haasteellisessa työtilanteessa toimivalle henkilölle tai yhteisölle.

Valmennus toteutetaan räätälöidysti sopimuksen mukaan. Valmennus sisältää alkukartoituksen, aloitustapaamisen, 2-4 valmennuspäivää ja välitehtäviä.

Muutosvalmennus

Organisaatiossa tapahtuvat muutokset synnyttävät monenlaisia reaktioita ja tunteita.

Valmennuksen tavoitteena on pysähtyä havainnoimaan ja kehittämään työyhteisön toimintatapoja. Valmennus parantaa työntekijöiden hyvinvointia muutosten keskellä ja lisää siten työn tuottavuutta ja mielekkyyttä. Sen aikana synnytetään työyhteisölle yhteisiä toimintatapoja, joiden avulla työssä viihtyminen ja hyvinvointi paranevat.

Valmennuksessa käytettävät menetelmät ja työtavat tuottavat uudenlaista ymmärrystä ja ajattelua muutoksesta ja sitouttavat tehokkaasti yhteisiin tavoitteisiin.

Valmennus tarjoaa välineitä aktivoida työyhteisön luovuutta muutostilanteissa esim. suhteessa strategioihin, organisaatioon, oman työn kehittämiseen tai perustehtävään.

Kokonaistyökyvyn arviointi osaksi valmennusta

Prosessiin voidaan liittää kokonaistyökyvyn arviointi, jolloin saadaan konkreettista tietoa valmennuksen vaikuttavuudesta ja kehittämiskohdista.

Kokonaistyökyvyn arviointi

- tuottaa yksilöllistä tietoa fyysisestä kunnosta, toimintakyvystä, stressistä, voimavaroista sekä kuormittuneisuudesta ja siitä palautumisesta