top of page

Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tuntumaa Oy, Kauppakatu 18 B 14, 40100 Jyväskylä

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
 Tietosuojavastaava Tanja Pihlaja, tanja@tuntumaa.fi, p.  0505294025

2. REKISTERÖIDYT

Asiakasrekisterissä on Tuntumaa Oy:n asiakastietokanta.
Sähköpostilistalla on listan tilaajien yhteystietoja (nimi, sähköpostiosoite).

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tuntumaa käsittelee asiakkaan henkilötietoja asiakassuhteeseen perustuen. Asiakastietokannan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • asiakasyhteydenpito ja ajanvaraus

 • asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta

 • asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely

 • nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai tuotteiden toteutuksen ja ylläpidon mahdollistaminen ja edelleen kehittäminen

 • markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen

 • markkinointi

 • palvelun ja hoidon ohjaaminen ja organisointi

4. ASIAKASREKISTERIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi

 • osoite

 • sähköposti

 • puhelinnumero

 

5. PSYKOTERAPIA-ASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

 

Yrityksellä on yhteisrekisteri sähköisessä potilastieto- ja laskutusohjelma Diariumissa (FNS Oy, https://www.diarium.fi/tietosuojaseloste/). Rekisteriin kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kullakin yrityksen psykoterapeutilla on Diariumissa oma toimipiste, jonka rekisterinpitäjänä kukin toimii. 

Asiakasrekisterin tarkoitus on kirjata asiakkaan psykoterapiajaksoon keskeiset toimenpiteet ja sisällöt, joiden perusteella seurataan terapian toteutumista ja vaikuttavuutta.

 

Henkilötietojen käsittely on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan oikeutettua, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (artikla 6, kohta 1c). Terapiatyössä rekisterin pitoa ja terapiakäyntien sisällön kirjaamista velvoittaa Potilaslaki (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista) ja sitä täydentävät asetukset. Kunkin terveydenhuollon toimintayksikön ja itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee pitää jokaisesta potilaastaan jatkuvaan muotoon laadittua, aikajärjestyksessä etenevää potilaskertomusta (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 9 §). Henkilötietoja käsitellään vain terapiajakson toteuttamiseen liittyen.


 

6. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen : manu@tuntumaa.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity tai kommentin jättänyt, voi pyytää kooste tiedostoa omista henkilötiedoista, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka he ovat antaneet.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Poisto-oikeus ei koske sellaista henkilötietoa, joka rekisterinpitäjän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (12 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia kiistanalaisten tietojen käsittelyä, kunnes asia saadaan ratkaistua.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

 

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Tuntumaa Oy:n ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

9. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Asiakasrekisteriä käsittelevät Tuntumaa Oy:n työntekijät. Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

11. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

bottom of page