top of page
heinä3.JPG

Koulutus

KEHO-ORIENTOITUNUT TYÖNOHJAAJAKOULUTUS

2024-2026 (65 op)

 

Koulutuksen viitekehys pohjautuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, jossa ihminen nähdään kognitiivis-emotionaalis-sensomotorisena systeeminä. Viitekehys pohjautuu dialogiseen ja systeemiseen ajatteluun ja neurobiologiseen ymmärrykseen ihmisen mielen ja kehon toiminnasta. 

Koulutuksen aikana opiskelija saa valmiudet toimia työnohjaajana tietoisena omasta roolistaan ja käyttöteoriastaan, eettistä herkkyyttä osoittaen. Koulutus vahvistaa kykyä ymmärtää työelämää, ryhmien, yhteisöiden ja organisaatioiden systeemejä ja niiden suhdetta yksilön kokemisen eri tasoihin ja erityisesti kehollisuuteen. Koulutus tarjoaa keinoja ymmärtää monitasoisesti kontekstia, johon työnohjaus asettuu. Työnohjaajalla on koulutuksen käytyään ymmärrystä mm. ihmisestä, oppimisesta, vuorovaikutuksesta, työelämästä ja yhteiskunnasta.

Koulutuksen aikana opiskelija tulee tietoisemmaksi omasta kehollisuudestaan, oppii käyttämään omia somaattisia resurssejaan ja kokemuksellista havaintokykyään työnohjauksellisten ilmiöiden jäsentämisessä.  

Koulutuksen aikana opiskelija oppii myös kuljettamaan taitavasti sekä työnohjausprosessia kokonaisuutena, että yksittäisiä tapaamiskertoja ja osaa luoda suotuisat rakenteet ja ilmapiirin dialogiselle työskentelylle. 

Tutustu koulutuksen sisältöteemoihin

 

KOULUTUSPROSESSI JA KOKONAISKESTO

Koulutus on prosessimuotoinen ja koulutuksen sisältöjen jäsentämisessä hyödynnetään sekä opiskelijan omaa kehollista prosessia että koulutusryhmän ryhmäprosessia. Koulutukseen osallistuminen edellyttää kiinnostusta keholliseen työskentelyyn ja itsereflektioon. 

Osallistuminen kaikille kerroille on tärkeätä prosessin etenemisen kannalta. Jos poissaoloja kuitenkin tulee, ne korvataan oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla (sovitaan yhdessä) ja opiskelija kustantaa ne itse. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi internaattia (aloitus ja lopetus), joiden majoitus- ja ruokailukustannuksista opiskelija vastaa itse.

 

Koulutus kestää kaksi lukuvuotta. 

Vuoden 2024 syksyn koulutuspäivät ovat: 

  • 22.-24.8.

  • 26.-27.9.

  • 31.10.-1.11.

  • 4.-5.12.

Vuoden 2025 päivät julkaistaan koulutuksen alkaessa syksyllä 2024. 

 

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Seminaaripäivät (30 op)

 

Koulutus sisältää yhteensä 34 koulutuspäivää. Teoriaseminaareissa käsitellään työnohjaajaksi kouluttautumisen kannalta olennaisia teoreettisia kokonaisuuksia. Kokonaisuuksia käsitellään luentojen, kirjallisuuden, artikkeleiden, sekä itsereflektiivisten ja kokemuksellisten harjoitusten avulla. 

Ryhmädynaamisten ja sosiaalipsykologisten ilmiöiden hahmottamista harjoitellaan ryhmäprosessin havainnoimisen ja jäsentämisen avulla. Opiskelijan oma kehollinen prosessi toimii oppimisprosessin ytimenä ja teoreettiset teemat kytketään siihen. Kehollista työskentelyä on joka lähijaksolla. 

 

Koulutustyönohjaus (7op)

 

Koulutustyönohjauksessa opiskelija saa ryhmässä ohjausta omaan työnohjaustyöhönsä (56 tuntia, a’45min). Tämä sisältyy koulutuspäiviin ja koulutuksen hintaan. Opiskelijan niin halutessa, on mahdollista käyttää myös suoraa työnohjausta tai tuoda videotallenteita ohjauksistaan. Koulutustyönohjaajat ovat kaikki koulutettuja ja kokeneita työnohjaajia, jotka soveltavat työnohjauksessa myös kokemuksellisia menetelmiä.  

Työnohjaajana toimiminen (11 op)

 

Opiskelija toimii koulutuksen aikana sekä yksilö- (40 tuntia), että ryhmätyönohjaajana (40 tuntia), yhteensä vähintään 80 tuntia (a´45min) itse valitsemassaan organisaatiossa. Yksittäisen työnohjausprosessin tulee kestää vähintään 12 kk. 

Kirjallisuuteen perehtyminen (6 op)

Lähiopetuspäivien väleissä on omalla ajalla tapahtuvaa työskentelyä ja vertaisryhmätyöskentelyä, joissa teoriaseminaarien teemoja syvennetään, ja integroidaan luettua kirjallisuutta ja omia kokemuksia. Vertaisryhmät voidaan toteuttaa joko läsnä-, tai etätapaamisten muodossa. Osa kirjallisuudesta on kaikille pakollista ja osa vapaavalintaista oman kiinnostuksen kohteiden mukaan. 

Lopputyö (6 op)

 

Opiskelija laatii häntä itseään kiinnostavasta aiheesta lopputyön. Lopputyön laajuus on vähintään 12 sivua. Lopputyö voi olla myös osittain toiminnallinen. 

 

Reflektio kehotyöskentelyprosessista ja koulutuksesta (5 op) 

 

Kehotyöskentelyprosessin ja koulutuksen reflektiivinen kirjallinen tuotos, jossa opiskelija tutkii vapaasti omaa oppimisprosessiaan, työnohjaajuuttaan, omaa kehollisuuttaan ja sen suhdetta työnohjaajana toimimiseen.

 

Koulutuksen sisältö teemoittain

OPISKELIJOIDEN VALINTAKRITEERIT JA HAKU

Koulutus on suunnattu ihmissuhdetyötä tekeville ammattilaisille. Opiskelijalta edellytetään soveltuvaa ammatillista koulutusta ja vähintään 5 vuotta työkokemusta omalta alalta. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää myös kokemusta työnohjauksessa olosta. 

Lisäksi opiskelijalla tulee olla kiinnostusta omaan kehotyöskentelyprosessiin sekä soveltuvuutta ryhmän ohjaajana toimimiseen. Hakemuksessa hakija voi vapaasti kirjoittaa motivaatiostaan tulla tähän koulutukseen.

Hakemuksessa tarvittavat tiedot: 

-koulutus, ammatti, työpaikka /työkokemus

-kokemus työnohjauksesta ja mahdollisesta omasta terapiasta

-kokemus kehollisesta työskentelystä

-hakijan elämäntilanne ja tulevaisuuden tavoitteet


Haku päättyy 31.3.2024

Hakijat haastatellaan ryhmissä 29.-30.4.2024. Haastattelut sisältävät toiminnallisen keho-orientoituneen osuuden. Haastattelijoina toimivat Reetta Jokinen ja Tanja Pihlaja. 

Koulutukseen valitaan 12 osallistujaa. 

Koulutuspaikka on Jyväskylä, aloitus- ja lopetusinternaatit pidetään Karjalohjalla. 

Koulutuksen kokonaishinta on 6900 e + alv 24% sisältäen koulutustyönohjauksen. Koulutus laskutetaan neljässä yhtä suuressa osassa. Koulutusmaksuun ei sisälly koulutuspäivien tai internaattien majoitusta eikä aterioita. 

Koulutus on sisällöiltään ja laajuudeltaan Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukainen. 

 

VASTUUKOULUTTAJAT JA OHJAUSRYHMÄ

 

Vastuukouluttajina toimivat

Reetta Jokinen FM, tanssi-liiketerapeutti, traumapsykoterapeutti, työnohjaaja STOry

Tanja Pihlaja YTM, tanssi-liiketerapeutti, perhe-ja pariterapiankouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja STOry

 

Teoriaopinnoissa vierailee myös muita kouluttajia, mm. Risto Puutio, Anneli Tuura ja Jari Aho. Koulutustyönohjaajina toimivat Reetta Jokinen ja Tanja Pihlaja. 

 

Tuntumaa Oy:n työnohjaajakoulutuksella on ohjausryhmä, johon kuuluvat Aarno Laitila (yliopiston lehtori, PsT),Jari Kalavainen (koulutuspäällikkö, aikuiskoulutus JAMK) ja Katriina Hyvönen (erikoistutkija, tanssi-liiketerapeutti PsT).

 

Jos jokin jäi vielä askarruttamaan, annamme lisätietoja mielellämme:

reetta@tuntumaa.fi

tanja@tuntumaa.fi

bottom of page